• ONLINE AKARYAKIT TALEP
 • ONLINE BURGER KING VE POPEYES SİPARİŞ
 • Hizmet de
  Yükselen Kalite...

  KVK SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

  MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

  KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

  MADDE 1- AMAÇ

  Kişisel verileri saklama ve imha politikası Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik iş ve işlemler konusundaki usulleri ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  MADDE 2- KAPSAM

  Şirket çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlere, ürün ve hizmet alanlara, potansiyel müşterilere, ortaklara, ziyaretçilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu politika kapsamındadır. 

  Şirketin sahip olduğu ya da şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.

  MADDE 3- TANIMLAR

  Alıcı grubu                                         : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

  Açık rıza                                            : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

  Anonim Hale Getirme                        : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

  Çalışan                                               : Şirket personeli

  Elektronik ortam                               : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

  Elektronik olmayan ortam                 : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

  Hizmet sağlayıcı                                 : Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

  İlgili kişi                                              : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

  İlgili kullanıcı                                     :Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

  İmha                                                   : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

  Kanun                                                 : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Kayıt ortamı                                      : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

  Kişisel veri                                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

  Kişisel veri işleme envanteri              :Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

  Kişisel verilerin işlenmesi                  : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

  Kurul                                                 : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

  Özel nitelikli kişisel veri                     : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

  Periyodik imha                                   : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

  Politika                                               : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

  Şirket                                                 : Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama 

  İnşaat Ticaret Limited Şirketi  (İşyeri/sorumlu unvanı yazılacak)

  Veri işleyen                                        : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

  Veri kayıt sistemi                               : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

  Veri sorumlusu                                  : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

  Veri sorumluları sicil bilgi sistemi      : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

  VERBİS                                              : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

  Yönetmelik                                         : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

  MADDE 4- SORUMLULUK VE GÖREVLER

  Şirketin tüm çalışanları ve birimleri; kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumlu birimlere tam ve aktif destek verir. Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde, çalışanların farkındalığının sağlanmasında, artırılmasında ve izlenmesinde, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında tüm çalışanlar ve birimler, sorumlu birimlere destek olur.

  Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım EK TABLO: 1’de gösterilmiştir.

  MADDE 5- KAYIT ORTAMLARI

  Kişisel veriler, şirket tarafından EK TABLO: 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

  MADDE 6- SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

  Şirkette, faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar ve kanun ile ilgili mevzuat kapsamında muhafaza edilir. Bu kapsamda saklamayı gerektiren sebepler şunlardır:

  1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması, 
  2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
  3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
  4. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
  5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
  6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

  MADDE 7- SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

  Şirket aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişinin veya ilgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

  1. İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
  2. Kurumsal iletişimi sağlamak
  3. Şirket güvenliğini sağlamak
  4. İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
  5. İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
  6. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
  7. Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
  8. Yasal raporlamalar yapmak
  9. Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
  10. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
  11. Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

  MADDE 8- İMHAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

  Kişisel veriler, aşağıdaki durumların varlığı halinde ilgili kişinin talebi üzerine veya re’sen şirket tarafından silinir ya da yok edilir:

  1. Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması
  2. Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması
  3. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması
  4. Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi
  5. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

  MADDE 9- TEKNİK TEDBİRLER

  Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıdadır:

  1. Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar
  2. Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür
  3. Verilerin şirket dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar
  4. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar
  5. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar
  6. Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır
  7. Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur

  MADDE 10- İDARİ TEDBİRLER

  Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıdadır:

  1. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
  2. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
  3. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
  4. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
  5. Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

  MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YÖNTEMLERİ

  Kişisel veriler EK TABLO: 3’te belirtilen yöntemlerle silinir.

  MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

  Kişisel veriler EK TABLO: 4’te belirtilen yöntemlerle yok edilir.

  MADDE 13- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

  Şirket tarafından kişisel verilerin saklama süresi belirlenirken; öncelikle yasal mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Bunun haricinde; EK TABLO: 5’te yer alan saklama ve imha süresi tablosu esas alınır.

  MADDE 14- PERİYODİK İMHA SÜRESİ

  Şirket her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

  MADDE 15- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

  Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuoyuna ilan edilir. Basılı kâğıt nüshası şirket bünyesinde saklanır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

  MADDE 16- YÜRÜRLÜK

  Politika, şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, politikanın ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile şirket tarafından saklanır.

  EK TABLO: 1 Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

  UNVANI

  BİRİMİ

  GÖREVİ

  Komite Başkanı

  TOLGA ÖZEN 

  MEVLANA PETROL GRUP  Kişisel Veri Komitesinin toplanması; kişisel veri politikaların uygulanması ve yürütülmesi; Komite üyeleri ile koordinasyonun sağlanması; ve süreçlere ilişkin Yönetim Kurulunun Bilgilendirilmesi; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ile ilişkilerin takibi; Kurul Kararlarının takibi, uygulanması ve süreçlerin yönetimi; Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu nezdindeki temsili

  Komite Üyesi

  Bilgi İşlem Sorumlusu

  CEM TUNÇ 

  KVKK mevzuatı uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, imha edilmesi ve anonimleştirilmesi için gerekli bilgi teknolojileri sistemlerinin tesis edilmesi ve çalışır durumda olmasının sağlanması; kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılması için gerekli teknik mekanizmaların oluşturulması; veri güvenliğinin sağlanması; veri güvenliği sağlayan sistemlerin önerilmesi ve bu sistemlerin uygulanması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  İnsan Kaynakları Sorumlusu

  AYŞEGÜL AKPINAR

  MEVLANA PETROL GRUP insan kaynakları işlemlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  Hukuk Bölümü Sorumluları

  Av. BEYZA M. KESER

  Av. M. FATİH YILMAZ

  MEVLANA PETROL GRUP hukuk faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin  sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi, komite kararlarında hukuki destek sağlamak.

  Komite Üyesi

  Gıda     Bölümü Sorumlusu

  GİZEM YILMAZ-HAKAN ŞANAL

  MEVLANA PETROL GRUP restoran faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  Akaryakıt Müşteri Hizmetleri ve Satış Destek Sorumlusu

  MEHMET AKAN 

  MEVLANA PETROL GRUP akaryakıt satış destek; bayi ve müşterilerle iletişim ve bayi ve müşterilere hizmet verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  İdari İşler Bölümü Sorumlusu

  SENİYE TÜRK 

  MEVLANA PETROL GRUP şirket içi idari denetim ve işlerin yapılması, müşteri memnuniyeti, talep öneri ve istek kayıtları ve ilgili işlemlerin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sorumlusu 

  KASIM KOPTUR

  MEVLANA PETROL GRUP şirket içi ve müşterilere yönelik İSG tedbirlerini alınmasında çalışan bilgileri ve müşteri iletişim bilgilerinin toplanması ve ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Başkanı

  TOLGA ÖZEN 

  MEVLANA PETROL GRUP  Kişisel Veri Komitesinin toplanması; kişisel veri politikaların uygulanması ve yürütülmesi; Komite üyeleri ile koordinasyonun sağlanması; ve süreçlere ilişkin Yönetim Kurulunun Bilgilendirilmesi; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ile ilişkilerin takibi; Kurul Kararlarının takibi, uygulanması ve süreçlerin yönetimi; Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu nezdindeki temsili

  Komite Üyesi

  Bilgi İşlem Sorumlusu

  CEM TUNÇ 

  KVKK mevzuatı uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, imha edilmesi ve anonimleştirilmesi için gerekli bilgi teknolojileri sistemlerinin tesis edilmesi ve çalışır durumda olmasının sağlanması; kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılması için gerekli teknik mekanizmaların oluşturulması; veri güvenliğinin sağlanması; veri güvenliği sağlayan sistemlerin önerilmesi ve bu sistemlerin uygulanması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  İnsan Kaynakları Sorumlusu

  AYŞEGÜL AKPINAR

  MEVLANA PETROL GRUP insan kaynakları işlemlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  Hukuk Bölümü Sorumluları

  Av. BEYZA M. KESER

  Av. M. FATİH YILMAZ

  MEVLANA PETROL GRUP hukuk faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin  sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi, komite kararlarında hukuki destek sağlamak.

  Komite Üyesi

  Gıda     Bölümü Sorumlusu

  GİZEM YILMAZ-HAKAN ŞANAL

  MEVLANA PETROL GRUP restoran faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

  Komite Üyesi

  Akaryakıt Müşteri Hizmetleri ve Satış Destek Sorumlusu

  MEHMET AKAN 

  MEVLANA PETROL GRUP akaryakıt satış destek; bayi ve müşterilerle iletişim ve bayi ve müşterilere hizmet verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

   

  EK TABLO: 2 Kişisel Veri Saklama Ortamları

  Elektronik Ortamlar

  Elektronik Olmayan Ortamlar

  Kişisel bilgisayarlar

  Mobil Cihazlar

  Optik diskler

  Yazıcılar, tarayıcılar, fotokopi makineleri

  Çıkarılabilir ve taşınabilir bellekler

  Sunucular

  Yazılımlar

  Bilgi güvenliği cihazları

  Kağıtlar

  Yazılı ve basılı ortamlar

  Görsel kayıtlar

  Manuel veri kayıt sistemleri

   

   

  EK TABLO: 3 Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

  Veri Kayıt Ortamı

  Silinme Yöntemi

  Sunucular

  Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

  Elektronik ortam

  Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

  Fiziksel ortam

  Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

  Taşınabilir medya

  Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

   

  EK TABLO: 4 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

  Veri Kayıt Ortamı

  Yok Edilme Yöntemi

  Fiziksel ortam

  Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, evrak imha makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

  Optik ya da manyetik medya

  Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir

   

  EK TABLO: 5 Saklama ve İmha Süresi Tablosu

  Veri Kategorisi

  Saklama Süresi

  İmha Süresi

  Kimlik

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  İletişim

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Lokasyon

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Özlük

  İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Hukuki İşlem

  Yargı kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Müşteri İşlem

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Fiziksel Mekân Güvenliği 

  30 gün

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  İşlem Güvenliği

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Risk Yönetimi

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Finans

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Mesleki Deneyim

  İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Pazarlama

  İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Görsel ve İşitsel Kayıtlar

  İşlem tarihi veya hukuki ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Sendika Üyeliği

  İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Sağlık Bilgileri 

  15 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri  

  İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Aile Bilgileri

  10 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Çalışma Verisi

  10 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Web Sitesi Kullanım Verileri

  2 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi 

  2 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  İtibar Yönetimi Bilgisi 

  10 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Olay Yönetimi Bilgisi 

  2 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  İmzalar

  10 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Sigorta Bilgileri

  İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Araç Bilgileri

  10 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Uyum Bilgileri

  10 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Denetim ve Teftiş

  10 Yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

  Yabancı Oturma İzni Bilgileri

  İstihdamın sonlanmasından itibaren 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde